[B][N076] Nieuwe ringweg N76 Meeuwen

Discussies over planning, aanleg en reconstructies van Gewestwegen (en Gemeentelijke Wegen)

Moderator: Moderatoren

Medianieuws

[B][N076] Nieuwe ringweg N76 Meeuwen

Bericht door Medianieuws » do 24 jul 2008, 16:42

Het Nieuwsblad 5-7-08 schreef:'Omleidingsweg zal leefbaarheid van centrum enorm verhogen'

MEEUWEN - Het officiële startschot van de werken aan de omleidingsweg in Meeuwen is gisteren gegeven. Tegen 2010 moet de omleiding een feit zijn. Met meer dan twintigduizend voertuigen per dag door het centrum van Meeuwen was er grote nood aan deze weg.

Begin 2001 werd er aan de hand van een mobiliteitsplan aangetoond dat er dringend nood was aan een omleiding rond het centrum van Meeuwen. 'Het centrum was onleefbaar geworden en lag er enorm troosteloos bij', zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). 'Als ruim twintigduizend voertuigen elke dag het centrum richting Genk doorrijden, is het duidelijk dat er iets gedaan moet worden.'
De noodzakelijke procedures werden doorlopen en nu zeven jaar later werd uiteindelijk gestart met de aanleg.

Eind mei werd gestart met de aanleg van wat men de kunstwerken, of bruggen en tunnels, noemt. De eerste twee tunnels worden aangelegd aan de Genkerbaan en de Anjerstraat. Even doken er problemen op aan de Genkerbaan. Daar werd de fundering voor de fietstunnel vijf meter fout gestort, maar dat probleem werd ondertussen opgelost. Aangezien het om volledig nieuwe constructies gaat, blijft de verkeershinder beperkt.

'De bewoners zijn bovendien zeer meewerkend. Er zijn geen actiegroepen ontstaan, en er werden geen ongenoegens geuit in de pers. Iedereen is het er over eens dat die omleidingsweg Meeuwen enkel ten goede zal komen', zegt de burgemeester.

Hier en daar wordt er een omleiding van het verkeer voorzien, zoals bij de aanleg van de tunnel onder de Genitsstraat waar minister van Openbare Werken Crevits (CD&V-N-VA) gisteren een hand mocht toesteken bij het plaatsen van een van de platen. De aanleg van de bruggen en tunnels zullen 115 werkdagen in beslag nemen en de kostprijs wordt geraamd op 2,5 miljoen euro.

De aanbesteding van de wegeniswerken wordt nog dit jaar voorzien, zodat volgend jaar gestart kan worden met de werkelijke aanleg van de weg. 'De omleiding rond het centrum van Meeuwen zal de verkeersleefbaarheid in de gemeente gevoelig verbeteren en bovendien zorgen voor een betere ontsluiting van Noordoost-Limburg', besluit burgemeester Ceyssens.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10127
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Nieuwe ringweg N76 Meeuwen

Bericht door vynkce » zo 27 jul 2008, 11:28

Een beetje achtergrond informatie:
Noordlimburg.be schreef:Het probleem van de N76 is tweeledig : enerzijds wordt de leefbaarheid van Meeuwen-Centrum zwaar aangetast, anderzijds worden de industrieterreinen van Noordoost Limburg moeilijk ontsloten door het probleem van de flessenhals ter hoogte van Meeuwen-Centrum.

Reden genoeg voor de gemeenten Bree, Bocholt, MeeuwenGruitrode en Opglabbeek om, samen met de werkgevers in de verschillende gemeenten, de handen in elkaar te slaan.

In overleg met het Streekplatform NoordLimburg werd een nota opgesteld die op de gemeenteraden van de respectievelijke gemeenten ter goedkeuring voorgelegd zal worden. Deze nota zal tevens de basis vormen voor een overleg met Minister-President Dewael, Minister Stevaert en Minister Van Mechelen. Ook aan gedeputeerden Sleypen, Smeets en Vrijs zal deze nota voorgelegd worden.

1. Situering

De Gewestweg N76 is op verschillende niveaus uitgewerkt en doorsnijdt de dorpskernen van Lozen-Bocholt en Meeuwen. De N76 is hier gedefinieerd als secundaire weg type 1.
De hoofdfunctie van deze weg is verbinden op regionaal niveau voor de verschillende verkeersvormen op basis van mobiliteitsgenererende elementen van provinciaal belang. Inzake vrachtvervoer betekent dit dat belangrijke industrieterreinen in Bocholt, Bree, MeeuwenGruitrode en Opglabbeek via de N76 worden ontsloten. Voor het personenvervoer heeft de N76 een ontsluitende functie richting Genk-Hasselt.

2. Knelpunten

Ondanks de herinrichting van de doortocht Meeuwen blijft de verkeershinder in het centrum van Meeuwen groot (zie 5).
Moeilijke doorstroming in Meeuwen leidt tot veelvuldige keuze van sluipwegen op de piekuren, voornamelijk in de Vliegeneinde en Beemdstraat in Meeuwen. Anderzijds situeert zich behoorlijk sluipverkeer in Wijshagen in de Venstraat en de Martinlaan. Dit wil de gemeente Meeuwen-Gruitrode nu reeds met kleine ingrepen onmogelijk maken.
Toenemend autoverkeer bemoeilijkt een vlotte verkeersafwikkeling op deze regionale verbinding tussen Bree en Genk. Toenemend autoverkeer door:
Verhoging autoverkeer waarvoor in de regio weinig alternatief is omwille van gebrekkig openbaar vervoer.
Verhoging vrachtvervoer door uitbreiding activiteiten op de regionale industrieterreinen van Bree en Opglabbeek.
Consequent toepassen van categoriseringsprincipe maakt dat regionaal verkeer naar N76 gekanaliseerd wordt (aanpassing bewegwijzering; tonnagebeperking op lokale wegen).

3. Plaats van de N76 in verkeersnetwerk Noord-Limburg

De keuze voor de uitbouw van een hoofdwegennetwerk in het gebied Noord-Oost Limburg betekent dat een aantal verbindingen moeten ontmoedigd worden, zeker voor het vrachtvervoer:

de verbinding Meeuwen-Helchteren via de 719;
de verbinding Bree-Opgabbeek-Genk via de N730;
de verbinding Valkenswaard-Achel-Peer-Meeuwen via de N748;
de Weg naar Ellikom te Meeuwen-Gruitrode; de Wijshagerkiezel N760;
de grensovergang via Maaseik;
de verbinding Bree-Neerpelt via Bocholt.
Anderzijds is de consequentie van deze keuze dat de verbindingen die in dit hoofdnetwerk werden weerhouden, ook degelijk uitgerust worden, zodanig dat de voorziene functie terdege kan ingevuld worden. Voor de N76 is dit niet anders. Prioritair hierin is dan ook de realisatie van de omleidingsweg rond Meeuwen Centrum.

4. Deze visie verwoord in de Mobiliteitsplannen van de gemeenten

Meeuwen-Gruitrode: Legt het accent zeer sterk op de realisatie van de omleidingsweg (zie 5). In het mobiliteitsplan is een zoekzone afgebakend, waarin deze omleidingsweg ruimtelijk kan worden ingepast.
In de strategische projecten wordt gevraagd naar bijkomend onderzoek omtrent herkomst-bestemming van het vrachtvervoer dat Meeuwen passeert om zodoende meer inzicht op te bouwen om het vrachtvervoer in de regio beter te kanaliseren.
Op korte termijn wil de gemeente overgaan tot een tonnenmaatsbeperking op een aantal invalswegen, waarop uitzonderingen gelden voor autobussen en plaatselijk verkeer.
Bree pleit vooral voor de verdere uitbouw van de N76:
Op korte termijn wordt er een doortrekking van de N76 voorzien tussen de N73 en de bestaande N76 – Meeuwerkiezel, teneinde de huidige bajonetaansluiting te supprimeren en daarmee een oplossing te bieden voor twee van de belangrijkste zwarte punten in de gemeente.
Op het grondgebied van Bree wordt de N76 als 2x2 rijstrokenweg doorgetrokken, van de N73 naar de N76, richting Meeuwen (als voorzien op het gewestplan), om vervolgens in zuidwestelijke richting ‘door te steken’ naar het bestaande tracé van de N76 ten zuiden van de kern van Meeuwen.
Opglabbeek: De huidige meervoudige ontsluiting van het regionaal industrieterrein (N76 en Weg naar Zwartberg) wordt geheroriënteerd tot één hoofdtoegang voor gemotoriseerd verkeer op niveau van de N76.
Voor de verkeerscirculatie rond het industrieterrein ligt een voorstel om op korte termijn de nodige verbeteringen aan te brengen. Op niveau van de N76 wordt voorzien in een aparte bedieningsweg voor de wijk Nieuwe Kempen en de aan de N76 grenzende bedrijven. Ook heeft het project interne circulatiegevolgen op het industrieterrein (bv. Bedrijfsstraat), en worden de aansluit- en invoegmogelijkheden op de N76 grondig gewijzigd.
Een belangrijke item te Opglabbeek heeft betrekking op de routevorming van het zwaar verkeer. Dit noodzaakt een gerichte bewegwijzering, waarbij in eerste instantie het zwaar verkeer van/naar de N76 wordt gedirigeerd.
Bocholt: Het mobiliteitsplan van Bocholt is nog niet afgerond en bevindt zich momenteel in fase 2 "Opbouw van het plan". Hierin zijn twee scenario's ontwikkeld zijnde een trend- en een trendbreukscenario. In het trendscenario staat omtrent het N76 het volgende genoteerd: Doortrekken van de N76 langs de industrieterreinen van Hamont en Kaulille tot op de viervaksweg N76. De omleiding rond Lozen behoort tot dit scenario. In dit scenario staat de N76 gecategoriseerd als een hoofdontsluitingsweg. In het trendbreukscenario gebeurt het kortsluiten met de bestaande wegen en dus zonder een mogelijke omleiding in Lozen. In dit scenario staat de N76 gecategoriseerd als secundaire weg 1. Het gemeentebestuur kiest voluit voor het trendbreukscenario.

5. Omleiding Meeuwen

Een belangrijk strategisch project uit het mobiliteitsplan van de gemeente Meeuwen-Gruitrode is de omleiding van de N76 rond Meeuwen. De herinrichting van de doortocht heeft vruchten afgeworpen op het vlak van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Uit het onderzoek van de verkeersleefbaarheid blijkt dat de intensiteiten van het verkeer – en vooral van het zwaar vervoer doorheen het centrum, nog te hoog zijn en dat vooral de verkeersleefbaarheid op het smalle deel van de N76, nl. de Dorpsstraat tussen kerk en kruispunt, problematisch blijft. De opwaardering van een parallelle route op bestaande lokale wegen als omleiding voor doorgaand verkeer of zwaar vervoer werd onderzocht. Dit alternatief blijkt niet realiseerbaar omdat de wegen constructief niet geschikt bleken als drager voor zwaar vervoer alsook omwille van de bijkomende knelpunten.

Daarom wordt gezocht naar de mogelijkheid om het doorgaand verkeer en vooral het zwaar vervoer om te leiden door de aanleg van een nieuwe omleidingsweg ten Oosten van de woonkern van Meeuwen. Een tracé werd hiervoor schematisch uitgetekend. De omleidingsweg wordt beschouwd als een verlegging van het tracé van de N76 secundaire weg I om redenen van verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid. Het huidig tracé wordt daarna lokale weg. Het lokaal autoverkeer kan nog worden afgewikkeld in de doortocht maar de omgevingshinder door doorgaand verkeer en zwaar vervoer is te groot.

6. Actieplan

In overleg tussen de gemeenten werd een gezamenlijk actieplan opgemaakt. De acties situeren zich op een achttal actiedomeinen:

Politiek draagvlak verwerven door de goedkeuring van dossier op de verschillende gemeenteraden om zodoende ook een eenduidig en gedragen standpunt te kunnen innemen.
In brede zin informeren en de aandacht vestigen op de problematiek.
De beperking van het sluipverkeer rond de dorpskern van Meeuwen en Wijshagen.
Het kanaliseren van het vrachtverkeer in de regio op de hoofdassen door een tonnagebeperking op de lokale wegen.
De overdracht van het dossier aan de provinciale politici met het oog vooral op het opnemen van de omleidingsweg Meeuwen in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.
De overdracht van het dossier aan politici van de Vlaamse Gemeenschap met het oog vooral op het opnemen van de omleidingsweg in het driejarenplan van Wegen en Verkeer.
Een permanent overleg met de administratie Wegen en Verkeer in het kader van de opvolging van de mobiliteitsplannen en het uitvoeren van de vooropgestelde acties.
Stimuleren van andere vervoersmodi dan het autoverkeer voor het woon-werkverkeer in de regio door het verbeteren van het aanbod op het openbaar vervoer en het verbeteren van de fietsrelaties.
Kaartje:
http://www.limburg.be/prupOmleidingsweg ... 060117.gif

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10127
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Nieuwe ringweg N76 Meeuwen

Bericht door vynkce » do 24 sep 2009, 9:59

De gehele verbinding van Bree over Meeuwen naar de E314 zal geoptimaliseerd worden. De N76 zal doorgetrokken worden in Bree zodat het verkeer niet meer de hoek over de ring van Bree moet maken. Verder staat een volledige heraanleg van de N76 tot aan Wijshagen op het programma. Hier zal de N76 dan aantakken op de nieuwe ring van Meeuwen. In de laatste fase wordt dan een expresweg aangelegd vanaf het eindpunt van de ring van Meeuwen tot aan de bestaande 2x2 weg ter hoogte van Zwartberg. De werken starten hiervoor eind volgend jaar.

rb26dett
zandpaadje
Berichten: 8
Lid geworden op: za 27 sep 2008, 22:54
Locatie: Peer

Re: Nieuwe ringweg N76 Meeuwen

Bericht door rb26dett » vr 16 okt 2009, 21:07

Ik blijf dit een onlogisch project vinden. Problemen doen zich vooral 's avonds voor als het verkeer staat aan te schuiven voor de rode lichten aan de kruising n719-n76.

Het meeste verkeer bestaat uit auto's, die richting Peer moeten. Omdat er slechts een scheidingsvak is waar 1 auto kan ontstaan er problemen. Een omleiding die aan de oostkant van het dorp uitkomt zal niet veel aan dit personenverkeer veranderen, zeker omdat de n76 tussen de huidige aftakking en de toekomstige volledig is ingericht voor lokaal verkeer.

Dan over het vrachtverkeer... Ik vind het ten eerste vreemd dat men verkeer via de n719 wil beperken. Dat is mijn inziens een mooie gewestweg waar er nog niet al te veel lintbebouwing is. Voordeel is wel denk ik dat het meeste vrachtverkeer vanaf Bree komt. Spijtig dat de n76 tussen Bree en Wijshagen er zo erbarmelijk bijligt, zonder fietspad in Bree uiteraard. Het gedeelte in Wijshagen is dan weer ingericht voor meer lokaal verkeer, met van die 'platformen in het midden' en de weg voelt erg smal aan.

Ik blijf voorlopig dus kritisch t.a.v. deze ringweg. Het is wel leuk dat er een nieuwe weg komt waar je eens vlotjes kan doorrijden. :dyn_hyp:

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10127
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Nieuwe ringweg N76 Meeuwen

Bericht door vynkce » di 11 mei 2010, 12:37

Op pinkstermaandag wordt de nieuwe ringweg officieel geopend voor het verkeer.

rb26dett
zandpaadje
Berichten: 8
Lid geworden op: za 27 sep 2008, 22:54
Locatie: Peer

Re: Nieuwe ringweg N76 Meeuwen

Bericht door rb26dett » vr 21 mei 2010, 23:52

Ze hebben er blijkbaar niet beter op gevonden om er een 2x1 baan van te maken met betonnen scheiding. Wat een klucht zeg. :|