[B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Actuele grote projecten

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10111
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Alfa » wo 10 jun 2015, 13:51

Stand van zaken in het voortgangsrapport dat zojuist verschenen is. Het is een hele lap tekst, maar wel verhelderend. Ik heb de tekst hier ook gekopieerd in een spoiler (voor moest de link niet meer werken):

SPOILER: TOON

Projectfiche: A102
11 juni 2015

1. Omschrijving

De verbinding tussen de E313 en de noordkant van Antwerpen gebeurt momenteel
over de R1. Met de aanleg van de A102 tussen Wommelgem en Merksem zou het
noordelijk deel van de R1 ontlast kunnen worden. De A102 is in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen als missing link (hoofdweg) opgenomen. Er is op het
gewestplan een reservatiestrook voorzien voor de aanleg ervan.
Ten zuiden van de E313 is in het verlengde van deze A102 zuidwaarts de R11
gelegen. Deze R11 vertoont op een aantal kruispunten capaciteitsproblemen.

De voorziene 2e spoorontsluiting van de haven van Antwerpen voorziet min of meer
het tracé te volgen van de reservatiestrook voor de A102, Verder zuidwaarts worden
in het lopende plan-MER voor de 2e spoorontsluiting nog een aantal tracé’s
onderzocht. De A102 is voorzien tussen het knooppunt R1/A12/E19 in Merksem en
het knooppunt E313/R11 in Wommelgem. Het traject heeft een lengte van ca. 6,3 km
en kruist het Albertkanaal.

De weg zou moeten bestaan uit 2 x 2 rijstroken, met pechstroken. Voor de
aansluitingen moeten de knooppunten in Merksem en Wommelgem worden
omgebouwd.

De wens bestaat om de A102, naast zijn verbindende functie, ook een ontsluitende
functie te geven. Hierdoor kan de verkeerssituatie in het tussenliggende woongebied,
tussen de R1 (ring om Antwerpen) en de A102 beter ontsloten worden. Daartoe zijn
complexen nodig voor ongelijkvloerse aansluitingen op een beperkt aantal kruisende
wegen. In eerste instantie wordt hiervoor uitgegaan van de N120 (Merksemsebaan –
Bisschoppenhoflaan) of N12 (Houtlaan). De wenselijkheid van deze en eventueel
tussenliggende complexen ( bvb: ter hoogte van de N115 Calesbergdreef) maakt
onderwerp uit van bijkomend onderzoek en overleg. In het plan MER zullen zowel
scenario’s met als zonder aansluitingen worden onderzocht.
Gezien het omliggende gebied met grote woonkernen wordt a priori de aanleg van
de nieuwe weg op maaiveldniveau niet haalbaar geacht. Hierna wordt dan ook
uitgegaan dat de weg nagenoeg volledig op een niveau -1 moet gebracht worden.
De wegdelen die volledig te ondertunnelen zijn en die waar een open tunnelsleuf zou
volstaan, blijven te onderzoeken.

Opstart Plan-MER
In augustus 2013 werd gestart met de opmaak van het plan-MER A102/R11.
Volgende stappen werden reeds gezet:
- 14/08/2013: gunning studieopdracht
- 20, 21 en 23 september 2013: infomarkten om het brede publiek te informeren
over het de nieuwe infrastructuur, procedures, alternatieven,…
- Terinzagelegging vond plaats van 15/01/2014 tot en met 14/02/2014.
Richtlijnenvergadering op 10 maart 2014

Uitvoeringsvarianten
Er worden 2 uitvoeringsvarianten onderzocht: cut&covertunnel en boortunnel

In het kader van Poort-Oost gebeurt een continue afstemming met de 2e
spoortoegang van de Antwerpse haven en de andere gerelateerde projecten.

De mogelijkheid van een aanleg van de A102 en de 2e spoortoegang in een
gemeenschappelijke constructie wordt nog steeds opengelaten. Op basis van
regelmatig overleg met Infrabel dienen hier een aantal kanttekeningen bij worden
gemaakt:
- In geval van een keuze voor een gemeenschappelijke constructie zijn extra
maatregelen nodig i.f.v. het garanderen van de veiligheid. Deze doen in grote
orde het voordeel van een gemeenschappelijke constructie teniet.
- Koppeling wat betreft timing van uitvoering is noodzakelijk
- Een gemeenschappelijke constructie wordt enkel haalbaar geacht in een
cut&covertunnel.

In 2011 werd eveneens een variante beschreven met gecombineerde weg- en
spoortunnel bestaande uit twee geboorde tunnelpijpen, één per rijrichting. Het betreft
een zeer grote diameter.
Als gevolg van het ontwerpend onderzoek dat in 2011 plaats vond in het kader van
het plan-MER 2e spoorontsluiting en waartoe inmiddels de publieke consultatie plaats
vond, wordt deze variante niet langer als realistisch beschouwd in het planproces.
Deze variant wordt dan ook niet meegenomen in de plan-MER-studie A102.De
eerste richtlijnenvergadering vond plaats op 10 maart 2014
De richtlijnen werden gepubliceerd door de dienst Mer op 8 april 2014.
Volgende krachtlijnen worden vastgelegd door de richtlijnen:
o Alle inspraakreacties m.b.t. tot een 3e Scheldekruising worden niet
weerhouden
o Als gevolg van het groot aantal inspraakreacties (680) werd in functie
van het beheersbaar houden van het proces, volgende aanpak
voorgesteld:
Het uitvoeren van een eerste trechtering op basis van 3 criteria
(mobiliteit, ruimtelijke impact en milieu-impact, en technische
haalbaarheid).
o Een nieuwe richtlijnenvergadering moet de resultaten van de
trechtering juridisch verankeren
o Vervolgens zal opnieuw een richtlijnenvergadering worden gehouden
en zullen de tweede richtlijnen aangeven welke alternatieven worden
meegenomen in het eigenlijke milieuonderzoek.

De volgende stap bestaat nu uit een grondige uitwerking van de discipline mobiliteit,
met inbegrip van een grondige analyse met behulp van het provinciaal
verkeersmodel van het Vlaams Verkeerscentrum. Op basis hiervan zullen eventueel
nog alternatieven kunnen getrechterd worden. Het parallel uitwerken van alle
disciplines van een Mer vereist omwille van de complexiteit van de ruimtelijke context
een verregaande technische uitwerking met een onhaalbare impact op budget en
serieuze consequenties wat betreft timing.
Deze stap dient verankerd te worden in de ondertussen tweede aanvullende
richtlijnen. Deze werden op 28 oktober 2014 bekend gemaakt.
Tijdens het eerste kwartaal van 2015 gebeurt een eerste set doorrekeningen door
het Vlaams Verkeerscentrum van de verschillende alternatieven. Momenteel wordt
nog gewacht op input van vzw Ringland betreffende de juiste invulling van het
concept dat door Ringland naar voor geschoven wordt en de aansluiting op OWV.
Deze informatie is noodzakelijk om verdere stappen in het mobiliteitsonderzoek te
kunnen zetten. Correcte input hieromtrent werd verwacht in de 2e helft van mei 2015.

2. Kostprijs en financiering

2.1. raming totale kostprijs:

De kostprijs zal sterk afhangen van de keuzes die worden gemaakt in het lopende
plan-Mer.
Bouwkost (de kostprijs van de bouw bij klassieke aanbesteding)
- basistracé in cut&cover (variante gemeenschappelijke c&c): 551 mio euro
- Andere alternatieven: blijven te ramen
Totale kostprijs (kostprijs incl. o.a. onteigeningen, bodemsanering, proeven, ...):
- basistracé in cut&cover (variante gemeenschappelijke c&c):: 801 mio euro
- Andere alternatieven blijven te ramen

2.2. opsplitsing kostprijs:
Eerste variante:
Tunnelgedeelte 5,5 km:
- voor de oplossing bouwen in open bouwput : 64200 euro / m;
- voor de oplossing bouwen tussen diepwanden: 69200 euro / m;
- hetzij in totaal 353,1 of 380,6 mio euro.

Op te merken valt dat de bijkomende kostprijs voor het spoorweggedeelte uitsluitend
de burgerlijke bouwkunde betreft en dus geen rekening houdt met de sporen noch
met hun uitrusting. De constructie van de spoorwegsleuven of –tunnels nabij de
complexen E313 en R1 zijn hier ook niet inbegrepen.
Tunnel Albertkanaal (inclusief bouwdok, afzinken): 25 mio euro.
Aansluitingscomplexen op A102: 5 mio euro (N115) + 5 mio euro N120.
Aansluitingscomplexen E313 en R1: 2x20 mio euro.
Naargelang de gekozen oplossingen komt men aan een totale kostprijs van 428 à
455 mio euro excl. BTW of 518 à 551 mio euro incl. BTW. (zowel aandeel spoor als
aandeel weg, excl. spoorinfrastructuur en –uitrusting). De kostenverdeling tussen
AWV en Infrabel zijn nog niet besproken en kunnen dus ook nog niet gegeven
worden.
Daarbij komen dan nog de onteigeningen, voorziening voor meerkosten,
studiekosten, kost verplaatsen leidingen, milderende maatregelen,
natuurcompensaties, ... . Onder voorbehoud van de nog te doorlopen procedures,
wordt dit voorlopig op 250 mio euro geraamd.
Toelichting bij kostenraming
De kosten werden geraamd op basis van analoge projectramingen (bvb Kempense
NZ-verbinding).
Kosten verbonden aan nieuwe infrastructuur: exploitatie, onderhoud, ...
Het is aan te bevelen hiertoe 1 tot 2 % van de bouwkost jaarlijks te voorzien.
Wat is de financieringswijze?
Vandaag wordt uitgegaan van een financiering via PPS (nieuw regeerakkoord).

3 Projectmanagement
Projecteigenaar:
- projectleider: AWV en/of Infrabel, te formaliseren in een nog op te stellen
samenwerkingsovereenkomst.
- Als procesbegeleider (voor alle projecten Poort-Oost) werd mevr. Cathy Berx,
gouverneur Antwerpen, aangesteld.
- Als procesleider (voor alle projecten Poort-Oost) werd Wouter Van Herck
(AWV) aangesteld.
verantwoordelijke deelprojecten (waar relevant)
AWV of Infrabel
andere betrokkenen (vb. Aquafin, Infrabel, ...)
- De Scheepvaart
- Lokale overheden
- Nutsmaatschappijen, incl internationale doorvoerleidingen

4 Timing
4.1 start en einde der werken
De onderstaande timing kan aangehouden worden:
o Start opmaak plan-MER: zomer 2013
Afgerond 2015
o Opmaak GRUP afgerond tegen medio 2016
o [Parallel wordt de project-MER opgemaakt . Deze zal ten vroegste in -
2016 afgerond kunnen zijn.
o stedenbouwkundige vergunning tegen eind 2016 *
o onteigeningen: ten vroegste eind 2016*
o start der werken: 2017 - 2018*
* snelst haalbare termijnen

Bovenstaande inschatting van de procedures veronderstellen een vlotte voortgang
van de procedures en kunnen aanschouwd worden als de meest optimistische
inschatting.
Als alle procedures rond zijn kan men in eerste benadering rekenen op een bouwtijd
van drie jaar voor de gehele aanleg.

4.2 processtappen
Streefbeeld
Minister Hilde Crevits heeft de Antwerpse gouverneur eind 2010 verzocht de opmaak
van een nieuw streefbeeld voor de R11/R11bis te begeleiden in overleg met de
betrokken gemeenten en alle stakeholders.
Bij de uitwerking van het streefbeeld wordt er over gewaakt dat bepaalde
toekomstige potenties niet gehypothekeerd worden. De grenzen van het
projectgebied ter hoogte van het knooppunt met de E34 dienen verruimd te worden
omdat het onmogelijk gebleken is binnen de geografische oppervlakte van het knooppunt een volwaardige aansluiting in alle richtingen tussen E34/R11 en R11bis
veilig en overzichtelijk te ontwerpen. Daarom wordt een aansluiting voorzien
enerzijds t.h.v. N120 Bisschoppenhoflaan, en anderzijds t.h.v. de aansluiting
N10/R11/R11bis. De A102 wordt bijgevolg volwaardig meegenomen in de
streefbeeldstudie.
Het streefbeeld werd eind 2011 bij de minister van Mobiliteit en Openbare Werken
neergelegd. Zowel vanuit de lokale besturen als vanuit de bovenlokale actoren
(waaronder de Vlaamse administraties) werden een aantal bijkomende
onderzoeksvragen gesteld. De minister verzocht de gouverneur vervolgens haar
taken verder te zetten voor een aantal projecten in planfase in de Antwerpse
oostrand (Poost-Oost), waaronder het verder afwerken van het streefbeeld R11 en
A102. Vermits in het plan-MER A102/R11 locatiealternatieven onderzocht worden,
dient het streefbeeld on hold te worden gezet tot er een aantal keuzes zijn gemaakt
op een hoger niveau.

Relatie tot andere planprocessen
Zowel in de richtlijnen van het plan-MER voor de Oosterweelverbinding, het plan-Mer
voor de A13/E34 tussen de verkeerswisselaars Antwerpen-Oost en Ranst, en het
plan-MER voor de 2e spoorontsluiting van de haven van Antwerpen, stelt de Dienst
MER, dat de volgende MER’s qua eindresultaten afgestemd worden:
- Oosterweelverbinding
- A102/R11-bis
- E313/E34
- De 2e Spoorontsluiting van de haven van Antwerpen

Deze rapportages moeten zoveel mogelijk gelijktijdig worden uitgevoerd. Het plan-
Mer voor de A102 en R11 is in augustus 2013 opgestart.
Uit het participatietraject dat wordt gevoerd in het kader van het streefbeeld
R11bis/A102, blijkt duidelijk dat minstens twee uitvoeringsvarianten moeten worden
meegenomen; een cut&cover- en een boorvariant. (Zie omschrijving project)

4.3 Ruimtelijke inpasbaarheid

De inpasbaarheid van de nieuwe infrastructuur is in belangrijke mate afhankelijk van
de interpretatie van de tunnelrichtlijn en van het al dan niet opteren voor een
gemeenschappelijke constructie met de 2e spoorontsluiting..
De Europese tunnelrichtlijn:
In functie van het maximaal ondertunnelen van de nieuwe infrastructuur wordt het
uitgangspunt gehanteerd dat onder bepaalde voorwaarden ook in de tunnel in- en
uitvoegbewegingen mogelijk zijn. Zo kunnen lange open sleuven ter hoogte van
knooppunten en aansluitingen worden vermeden.
De Vlaamse tunnelautoriteit heeft bevestigd dat dit kan op voorwaarde dat een zelfde
veiligheidsniveau kan worden aangetoond aan de hand van een risicoanalyse.

Gemeenschappelijke constructie met 2e Spoorontsluiting?:
Door een combinatie van het tracé met een spoorverbinding, is een
hellingspercentage van 5% technisch niet meer haalbaar en gaan we ervan uit dat
deze beperkt wordt tot 1%.. Nadeel is dat door de kleinere maximale langshelling, de
opritten van deze gecombineerde verbinding veel langer worden. Ook de helling naar
een onderdoorgang onder het Albertkanaal wordt veel langer...

koppeling aan andere projecten
- herinrichting van de A13/E34, meer bepaald de noodzaak tot het treffen van
voorzieningen die de aansluiting in de omgeving van het rondpunt
Wommelgem mogelijk maken.
- streefbeeld R11bis/R11/A102
- 2e spoorontsluiting Antwerpse haven

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door vynkce » wo 16 sep 2015, 11:33

Het plan-MER A102/R11bis loopt vertraging op als gevolg van de uitgebreide inspraak van alternatieven. Het eindrapport wordt ten vroegste in 2016 verwacht.

Gebruikersavatar
Lambo19
autoweg
Berichten: 2039
Lid geworden op: za 27 sep 2014, 21:38
Locatie: Tremelo

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Lambo19 » wo 16 sep 2015, 18:16

^^
Nog enkele decennia geduld dus...

RSK
Penningmeester
Berichten: 7087
Lid geworden op: do 19 sep 2013, 11:40
Locatie: Knooppunt Bodegraven

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door RSK » wo 16 sep 2015, 20:15

^^ Kan er nog steeds ingesproken worden?
Ceterum censeo arcum Bodegravum construendam esse.

Archeopendra1234
verkeersader
Berichten: 539
Lid geworden op: di 30 sep 2014, 19:19
Locatie: Antwerpen

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Archeopendra1234 » wo 16 sep 2015, 23:23

^^
Pas begin 2016 als die termijn nét bijna ten einde loopt ;)
*insert sarcasm here*

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door vynkce » di 08 dec 2015, 9:40

De theoretisch vroegst mogelijke start van de werken is een jaar opgeschoven naar 2018/2019.

Archeopendra1234
verkeersader
Berichten: 539
Lid geworden op: di 30 sep 2014, 19:19
Locatie: Antwerpen

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Archeopendra1234 » za 12 dec 2015, 22:40

Hoera :D
Tegen dan zal er wel weer één of andere actiegroep mekkeren over een boom die teveel weg moet ofzo :(
*insert sarcasm here*

Peter2
dorpsstraat
Berichten: 126
Lid geworden op: vr 07 okt 2011, 22:11
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Peter2 » ma 17 okt 2016, 16:34

Het plan-MER A102 en R11bis is raadpleegbaar, tenminste het gedeelte mobiliteit

Het is een hele boterham gezien er massaal veel alternatieven zijn onderzocht. Na een snelle scan merk ik het volgende op:
Ringland = rampzalig
A102+R11bis = lichte verbetering t.o.v. huidige situatie

Een van de best scorende scenario's is het bouwen van de A102 in combinatie met het uitbouwen naar een 4+4 structuur van de R1 tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Ergens logisch dat dit scenario het beter doet dan de combinatie A102+R11bis: Ze bouwen de ring immers uit tot 8 rijstroken per richting, 4 op de hoofdrijbaan en 4 op de parallelbaan! Bottleneck blijft dan de E313 tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem welke 4 rijstroken per richting heeft in dit scenario. Daar zouden ze dan nog een oplossing voor moeten vinden

Alle scenario's werden steeds gecombineerd met de Oosterweelverbinding, gezien deze reeds beslist is

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10111
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Alfa » za 06 mar 2021, 12:37

Het project Oostelijke Verbinding (of Oostelijk Haventracé genoemd), dat de aanleg van de A102 omvat, werd op 11/12/2020 officieel opgestart door de Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vla ... 0008000355

Het betreft volgende infrastructuurprojecten:
•de optimalisatie van de A12 en de realisatie van de Nx;
•een nieuwe verbindingsweg, de A102, tussen de E313 en de knoop A12/E19;
•de verbetering van de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost (R1)
•tramlijn gebundeld met de E313

poller1
stadsweg
Berichten: 274
Lid geworden op: wo 24 aug 2005, 16:22

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door poller1 » za 06 mar 2021, 19:43

Erg benieuwd naar de details van dit project, en in het bijzonder dit deelproject:

-verbetering van de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, ... vooral tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost een verschrikkelijk stuk snelweg.

Wimpie25
2x2 autosnelweg
Berichten: 6552
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Wimpie25 » za 06 mar 2021, 20:00

Als ik me nog goed herinner, werd er in het verleden gesproken over een verbreding tot 5 rijstroken per richting, wat betreft de E313.

Cartman
dorpsstraat
Berichten: 187
Lid geworden op: di 02 feb 2010, 7:39

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Cartman » ma 08 mar 2021, 13:31

Ik begrijp eigenlijk niet waarom er op die 6 kilometer tussen beide knopppunten nog gedacht wordt aan 3 uitritten. Aangezien dit vooral mikt op vrachtverkeer lijkt het me nu net de gelegenheid om eens een stuk snelweg aan te leggen zonder weefbewegingen à volonté.

Als er dan toch een uitrit moet komen lijkt de Bisschoppenhoflaan nog de enige wenselijke.

poller1
stadsweg
Berichten: 274
Lid geworden op: wo 24 aug 2005, 16:22

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door poller1 » di 09 mar 2021, 13:44

Maar zijn er nu concrete plannen?

Wimpie25
2x2 autosnelweg
Berichten: 6552
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Wimpie25 » di 09 mar 2021, 14:51

^^
Ja, zie het bericht van Alfa hierboven met de link naar het dossier.

poller1
stadsweg
Berichten: 274
Lid geworden op: wo 24 aug 2005, 16:22

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door poller1 » di 09 mar 2021, 17:41

Bedoel je die nota? Daar staan toch geen detailplannen in, of kijk ik er nu zo naast?

Peter2
dorpsstraat
Berichten: 126
Lid geworden op: vr 07 okt 2011, 22:11
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Peter2 » zo 09 apr 2023, 13:05

Er loopt momenteel een onderzoek naar de verschillende alternatieven voor de A102. Het onderzoek gaat redelijk breed en beperkt zich niet tot de A102, maar bekijkt ook:
- A12 Antwerpse Haven
- E313 Tussen Ranst en Antwerpen-Oost
- Nx (een aansluiting op de A12 in Stabroek en Kapellen)

Voor de A102 wordt een autosnelweg van 2x1 rijstroken voorgesteld, wat toch een uitzonderlijk smal profiel is voor een autosnelweg van ongeveer 8km. Zeker rekening houdende met de versmalling van de huidige Antwerpse ring ter hoogte van het Albertkanaal, waar er van de huidige 4 doorgaande rijstroken na de aanleg van de Oosterweelverbinding nog 3 zullen overblijven, lijkt dit toch niet zo toekomstvast. In de herfst 2023 zou er een beslissing genomen moeten worden!

De volledige plannen zijn hier te bekijken: https://www.denieuwerand.be/project

Afbeelding

Afbeelding

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18055
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door mavas » zo 09 apr 2023, 13:39

Serieus, 1 rijstrook per richting??? DAt kan je dan toch zeker geen autosnelweg meer noemen?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
SAN RED
stadsweg
Berichten: 353
Lid geworden op: wo 23 feb 2022, 11:38

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door SAN RED » zo 09 apr 2023, 15:35

Er is gewoon geen geld voor 2x2. Aangezien grote delen ondertunneld is.

verfmeer95
expressweg
Berichten: 3460
Lid geworden op: wo 31 jul 2013, 19:37

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door verfmeer95 » zo 09 apr 2023, 16:06

^^ Juist met veel tunnels zijn de meerkosten van een tweede rijstrook beperkt.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17216
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Kaaiman » zo 09 apr 2023, 17:15

2x1? Nou, als de kosten voor 2x2+ het probleem zijn, dan heb ik nog wel een goedkopere oplossing: 2x0. :roll: Doe het goed of doe het niet.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10111
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Alfa » ma 10 apr 2023, 15:55

Nu de kosten van de Oosterweelverbinding, en dan vooral de flankerende maatregelen zoals de overkappingsprojecten, de klauwen uitlopen verwacht ik niet dat de A102 snel aangelegd zal worden. 2x1 is alleszins belachelijk, dan leg je beter niets aan om de toekomst niet te hypothekeren.

Mikhail
expressweg
Berichten: 3210
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Mikhail » di 19 sep 2023, 9:55

Dan kan je beter een 2x2 aanleggen zonder pechstrook en enkel pechhavens, tunnels worden toch meestal 2x2 aangelegd, zelfs als er maar 1 rijvak in elke richting mogelijk is (zie hiervoor de N19g bijvoorbeeld).
****

Tommy
autoweg
Berichten: 1925
Lid geworden op: vr 18 dec 2009, 14:57
Locatie: Merchtem (B)

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Tommy » di 19 sep 2023, 11:33

Dé grootste collectie aan foto's van Belgische gepersonaliseerde nummerplaten!
www.vanityplates.be

Mikhail
expressweg
Berichten: 3210
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Mikhail » di 19 sep 2023, 11:49

Die laatste is tekenend voor er was vroeger een 2+2 gepland, maar met nieuwe inzichten en MER gedoe doen we maar een 1+1... Spijtig dat er vroeger zoveel ruimtereservering was bij de aanleg van nieuwe wegen, waar men nu gewoon te weinig aanlegd en na enkele jaren de files terugstaan.
****

Wimpie25
2x2 autosnelweg
Berichten: 6552
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Wimpie25 » di 19 sep 2023, 12:47

Het hangt echt van project tot project af, en men zal wel het nodige in overweging nemen. Maar het is opvallend dat bv bij Mechelen wel een tunnel met 2x2 kan worden aangelegd, en op een relatief belangrijke verbinding dan weer niet. Hetzelfde geneuzel zien we al jaren aanslepen wat de N74/A24 betreft.

Teetje
verkeersader
Berichten: 581
Lid geworden op: di 26 jun 2018, 11:13

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Teetje » di 19 sep 2023, 14:36

Wimpie25 schreef: di 19 sep 2023, 12:47 Het hangt echt van project tot project af, en men zal wel het nodige in overweging nemen. Maar het is opvallend dat bv bij Mechelen wel een tunnel met 2x2 kan worden aangelegd, en op een relatief belangrijke verbinding dan weer niet. Hetzelfde geneuzel zien we al jaren aanslepen wat de N74/A24 betreft.
Je ziet dat in Nederland ook: kijk bijvoorbeeld maar naar de N59 (zie topic: viewtopic.php?t=5157&start=270).

En nu jij de N74/A24 noemt: kijk eens naar de NL N69 in het verlengde daarvan. M.i. ook zo'n net-niet oplossing, helemáál als je je realiseert hoe de oorspronkelijke plannen eruit zagen.

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10111
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][A102] Aanleg Merksem - Wommelgem

Bericht door Alfa » di 19 sep 2023, 17:28

Mikhail schreef: di 19 sep 2023, 11:49 Die laatste is tekenend voor er was vroeger een 2+2 gepland, maar met nieuwe inzichten en MER gedoe doen we maar een 1+1...
Vooral financiële overwegingen zullen daar meespelen.