Gebruiksvoorwaarden - De forumregels

De FORUMREGELS, en opmerkingen over dit forum

Moderator: Moderatoren

Forumbeheer
dorpsstraat
Berichten: 121
Lid geworden op: vr 01 feb 2008, 16:56

Gebruiksvoorwaarden - De forumregels

Bericht door Forumbeheer » ma 28 feb 2011, 23:50

De forumdienst kent een aantal gebruiksvoorwaarden - we noemen ze gemakshalve de forumregels.
In de forumregels is vastgelegd wat de juridische status van het forum is,
wat wel en niet is toegestaan voor een forumgebruiker,
en hoe de gebruiker kan zorgen voor een zo prettig mogelijke gebruik van het forum.
Tevens is de aansprakelijkheid vastgelegd voor overtredingen begaan door forumgebruikers.

1. Hoofdregels

1.1 Forumdienst
Het Wegenforum is een internetdienst onder het Nederlands recht. De internetdienst is voor hen die zich als gebruiker registreren zonder kosten te gebruiken.
De mogelijkheid om de internetdienst te gebruiken staat open voor een ieder die zich registreert en die daarmee verklaart de gebruiksvoorwaarden c.q. de forumregels te accepteren.
Een geregistreerde gebruiker van het forum wordt vanaf hier aangeduid als "forumgebruiker".
De informatie zoals die door de initiatiefnemende forumgebruiker op het forum wordt geplaatst is voor elke andere forumgebruiker zichtbaar en wordt niet door de domeinnaamhouder geselecteerd.
Informatie wordt in principe niet door de domeinnaamhouder gewijzigd; de forumbeheerders en moderatoren kunnen echter besluiten om bepaalde informatie te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze informatie niet is toegestaan uit oogpunt van wetgeving en jurisprudentie terzake. Te denken valt aan discriminerende c.q. onethische uitspraken of afbeeldingen, danwel aan auteursrechtelijk beschermd materiaal.
De domeinhouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de inhoud van de bijdragen van individuele forumgebruikers.

1.2 Polemiek
Doel van het Wegenforum is dat specialitische polemiek en discussie kan plaatsvinden over onderwerpen op het vakgebied van wegen en verkeer in algemene zin, en alles wat daaraan gerelateerd is. In die zin valt het Wegenforum onder artikel 15a van de Auteurswet, en is het de forumgebruiker toegestaan om (binnen de wettelijke kaders) relevante nieuwsberichten te citeren.

1.3 Gebruik van het Wegenforum, registratie en gebruikersprofiel
a. Instemmen met forumregels
Registratie op dit forum betekent automatisch dat de forumgebruiker instemt met alle forumregels, ook wanneer deze na diens registratie worden gespecificeerd, gewijzigd of aangevuld. Het is in verband met mogelijke wijzigingen van de forumregels de eigen verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruiker om deze regelmatig door te lezen. Ben je het oneens met (gewijzigde) forumregels, dan dien je je gebruikersaccount onverwijld te verwijderen. Hoewel het Wegenforum van oorsprong primair gericht is op discussie en kennisuitwisseling tussen specialisten, is het een ieder toegestaan te registreren, dus ook een op het vakgebied zeer geïnteresseerde burger.

b. Aansprakelijkheid
De forumgebruiker aanvaardt door te registeren tevens de aansprakelijkheid voor wat betreft in de eigen bijdrages gedane publicaties, openbaarmakingen en verstrekte informatie.

c. Cookies
De phpBB-software van het Wegenforum maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van het Wegenforum, met of zonder in te loggen op een gebruikersaccount, gaat u accoord met het gebruik van cookies.

d. Niet toegestane gebruikersnamen
Gebruikersnamen waarin een asterisk (*) of apestaartje (@) voorkomt, of gebruikersnamen waarin de term 'beheerder', 'admin' of 'webmaster' voorkomen, danwel gebruikersnamen die te sterke overeenkomst vertonen met reeds bestaande gebruikersnamen c.q. forumterminologie, kunnen door de beheerder zonder opgaaf van redenen worden verwijderd. Gebruikersnamen worden in principe niet veranderd, als daar geen zwaarwegende reden voor is.

e. 'Homepages' in het gebruikersprofiel die verwijzen naar incorrecte sites
Het is niet toegestaan een www-verwijzing op te nemen in het persoonlijk profiel die verwijst naar een spamsite, of een site die tegen de goede zeden is (pornografisch, rascistisch, obscuur). Bij geconstateerde overtreding kunnen maatregelen jegens de forumgebruiker worden getroffen.

1.4 Wettelijke beperkingen
Mede gezien het gestelde onder 1.1 tot en met 1.3 is het de eigen verantwoordelijkheid van de individuele forumgebruiker om zijn bijdragen binnen de wettelijke kaders te houden. Indien dit laatste niet het geval is, kan het forumbeheer een maatregel jegens de gebruiker nemen, als bedoeld onder 1.5 en/of 1.6.
Tegen doorgifte van informatie als bedoeld onder 2.1 zal bij constatering worden opgetreden.

1.5 Maatregelen tegen gebruikers
Tijdelijke c.q. permanente verwijdering van de forumgebruiker c.q. bijdragen van het forum kan geschieden:
a. in geval van het overtreden van de specifieke verboden van dit forum als bedoeld in paragraaf 2;
b. in geval van discriminerende opmerkingen, nodeloos beledigen of ruzie zoeken ;
c. in geval van registratie onder meer dan één gebruikersnaam;
d. in geval een forumgebruiker niet op gepaste wijze omgaat met aanwijzingen en waarschuwingen vanuit het forumbeheer c.q. de door het forumbeheer aangestelde moderatoren;
e. in geval een forumgebruiker het auteursrecht schendt, zie de regels 2.1.a en 3.5; bijvoorbeeld door nieuwsberichten vanuit nieuwsmedia integraal over te nemen danwel nieuwsmedia te citeren anders dan met het doel om een polemiek te voeren.

Daarnaast kunnen bij ongewenst gedrag van een forumgebruiker faciliteitsbeperkende maatregelen worden genomen die de forumgebruiker niet de mogelijkheid tot posten op het forum ontnemen, doch de forumgebruiker wel de toegang tot bepaalde extra forumfuncties ontzegt. Denk hierbij aan het tonen van een avatar, de mogelijkheid om de PB-functie te gebruiken, een degradatie in ranking, en dergelijke.

1.6 Beheerdersrecht inzake gebruikersaccounts en IP-ban
Een beheerder (c.q. een moderator met voldoende rechten) kan en mag als uitvloeisel van maatregelen als bedoeld in 1.5 ten allen tijde met of zonder opgaaf van redenen een gebruikersaccount van een forumgebruiker weigeren, de-activeren, verwijderen of blokkeren. Voor wat betreft blokkeren is dit ook van toepassing op IP-adressen.

1.7 Taalgebruik
De voertaal is Algemeen Nederlands.
Het gebruik van andere talen dan het Nederlands is niet toegestaan. Voor Engels, Duits en Frans geldt een uitzondering voor buitenlandse forumgebruikers die de Nederlandse taal niet beheersen en voor reacties van andere forumgebruikers op hun berichten.
Het gebruik van de zogenaamde bReEzAh-taal is NIET toegestaan. Hetzelfde geldt voor het gebruik van specifieke (meestal door jongeren gebruikte) uitdrukkingen of woordverkortingen, zoals die vaak bij sms-berichten of op chatboxen in gebruik is. Maak ook geen gebruik van badinerende non-woorden als duh! of boeiuh!.
Houd er rekening mee dat de forumgebruikers zowel uit Nederland als uit Vlaanderen komen en vermijd dialect. Het attenderen van een forumgebruiker op diens taalgebruik dient te allen tijde op een respectvolle wijze plaats te vinden.

1.8 Auteursrechtelijke licenties en de fotowedstrijd
a. Nominatie fotowedstrijd alleen bij insturen via de email
Voor de fotowedstrijd worden alleen foto's genomineerd die door de respectievelijke fotografen of beeldrechthebbenden zèlf worden ingediend als bijlage van een email naar het op dit forum genoemde emailadres.

b. Licentierecht
Forumgebruikers die zelf eigen (foto-)materiaal via het forum publiceren alsmede forumgebruikers die via de email een foto insturen naar het domein Wegenforum.nl (bijvoorbeeld voor de fotowedstrijd), geven daarmee licentierecht aan de domeinhouder van Wegenforum.nl. Deze licentie behelst het verder mogen exploiteren en publiceren van dit materiaal, alsmede toestemming voor het door de domeinnaamhouder van Wegenforum.nl verlenen van eenzelfde licentie op dit materiaal aan derden.

1.9 Optreden namens Wegenforum.nl
Misdragingen op het gebied van illegale vertegenwoordiging en gedrag tijdens bijeenkomsten kunnen tot maatregelen jegens de forumgebruiker leiden als bedoeld onder 1.5, naast de maatregelen die door de wetgevende instanties zouden kunnen worden getroffen.

a. Vertegenwoordigen door en namens de domeinhouder
Het is niet toegestaan om namens Wegenforum.nl andere organisaties te benaderen, of om zonder voorafgaande toestemming van de domeinbeheerder van Wegenforum.nl reclame ten behoeve van genoemde sites op andere websites te maken, bijvoorbeeld door middel van banners.
Enkel de domeinbeheerder, danwel iemand die uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft van de domeinhouder, onderhoudt het contact namens Wegenforum.nl met derden. Het is niet toegestaan om je voor te doen als de domeinbeheerder (bijvoorbeeld als je zelf een meeting wilt organiseren of via email contact zoekt met eerder genoemde personen of instanties).

b. Gedrag tijdens een bijeenkomst (meeting)
Tijdens een meeting verwachten we dat iedereen zich aan de regels van de bezoekende organisatie houdt, en dat men de aanvullende regels die een wegbeheerder c.q. aannemer/uitvoerder oplegt strikt naleeft.
Realiseer je dat je tijdens een meeting een visitekaartje bent voor het Wegenforum en dat connecties met de diverse instanties geschaad kunnen worden door het niet houden aan regels van de gastgevende instantie, roof en/of vandalisme.

2. Geboden en verboden op dit forum

2.1 Wettelijk verboden
Een forumbeheerder c.q. een moderator kan maatregelen nemen tegen een forumgebruiker die informatie plaatst die onder specifieke wetgeving niet is toegestaan. Discussies over ingrepen van een forumbeheerder of een moderator zijn uitgesloten, en kan leiden tot maatregelen jegens de forumgebruiker als bedoeld onder 1.5 en 1.6.

a. Informatie waarop een auteursrechtelijke beperking rust
Het is niet toegestaan berichten in nieuwsmedia integraal over te nemen. Het is tevens niet toegestaan nieuwsberichten te citeren wanneer dit niet tot doel heeft een discussie te starten c.q. te voeren.
Het is niet toegestaan om op het forum auteursrechtelijk beschermde bestanden (zoals bijvoorbeeld MP3's, boekteksten, lettertype-fontbestanden of "Warez") aan te bieden, of er om te vragen.
Wanneer een auteursrechthebbende meent dat hij in zijn rechten wordt geschaad door het plaatsen van content door een forumgebruiker, dan kan hij daaromtrent contact opnemen met de forumbeheerder (uitsluitend in de Nederlandse taal !). Dat kan per email op postmaster[at]wegenforum.nl . Deze zal er, bij bewezen inbreuk op het auteursrecht, onverwijld voor zorgen dat de betreffende content wordt verwijderd.
Gebruikers die ongeoorloofd plagiaat plegen op materiaal van andere gebruikers wordt ook geacht hieronder te vallen; bewerkingen van materiaal die verdere polemiek tot doel heeft echter niet.
Wanneer het forumbeheer aansprakelijk wordt gesteld voor schending van het auteursrecht door een forumgebruiker, dan zullen de bij het forumbeheer bekend zijnde gebruikersgegevens (emailadres, IP-adressen) zo nodig worden overgedragen aan de benadeelde partij.

b. Uitlatingen die discriminerend, haatzaaiend en/of pornografisch zijn
Hiertegen, of tegen uitlatingen die uit oogpunt daarvan als aanstootgevend kunnen worden ervaren, kan jegens de gebruiker die ze heeft geplaatst worden opgetreden.

c. Off-topic berichten.
Teneinde een efficiënte vakmatige polemiek over wegen en verkeer te kunnen voeren worden discussies of bijdragen die hier niet aan voldoen verwijderd danwel verplaatst naar een ander deel van het forum, waaronder een subforum specifiek voor off-topic draden ("Wegrestaurant").

d. Dubbele berichten
Als een forumgebruiker een bericht post, die identiek is aan een reeds geplaatst bericht van een andere gebruiker, wordt een dergelijk bericht verwijderd. Dit wordt niet alleen gedaan om het forum leesbaar te houden, maar ook om niet vaker dan nodig gebruik te maken van het citaatrecht.

e. Verspreiding van SPAM
Als een forumgebruiker SPAM verspreidt middels registratie of gebruik van het forum, kunnen maatregelen jegens de forumgebruiker als bedoeld onder 1.5 en 1.6 worden genomen.

2.2 Privé-berichten
Het gebruik van Privé Berichten (PB's) is een extra functie van dit forum om berichten te kunnen sturen naar andere forumleden. Voor bijdragen in PB's gelden dezelfde regels als voor bijdragen op het open forum. Bovendien dient dezelfde terughoudendheid met publieke openbaarmaking van de inhoud worden betracht als met emails - hier gelden dus de wettelijke regels inzake het briefgeheim.
Een Forumbeheerder kan maatregelen als bedoeld in 1.5 en 1.6 nemen jegens een gebruiker, wanneer deze zich in een PB schuldig maakt aan:
a. het schenden van briefgeheim
b. het maken van reclame voor websites of producten;

2.3 Avatars en onderschriften.
Avatars en onderschriften zijn een extra functie van het forum, en kunnen evenals de PB-functie worden geblokkeerd voor forumgebruikers die zich niet aan de regels houden.
Bewegende avatars en bewegende afbeeldingen in onderschriften zijn niet toegestaan.
Wanneer een avatar naar de mening van een forumbeheerder te storend is, dan kan deze worden verwijderd. Het vervolgens opnieuw instellen van (vrijwel) dezelfde avatar leidt tot maatregelen als bedoeld onder 1.5 jegens de forumgebruiker.
Een afbeelding in een onderschrift moet klein zijn - ter indicatie: twee userbar.com afbeeldingen is ongeveer de kritische de grens. Wanneer een onderschrift naar de mening van het moderatorteam c.q. de forumbeheerder teveel ruimte inneemt, dan kan deze worden verkleind. Bijvoorbeeld door witregels te verwijderen, het lettertype te verkleinen en/of een afbeelding te verwijderen.
Middels avatars en/of onderschriften is het niet toegestaan te adverteren; overtreding kan ertoe leiden dat de forumgebruiker het verdere gebruik van deze extra forumfunctie wordt ontzegd.

3. Richtlijnen voor een prettig forumgebruik

Het is de bedoeling dat iedereen op dit forum zich prettig kan voelen. Daarom is het van belang dat alle gebruikers de hieronder opgenomen richtlijnen opvolgen. Forumgebruikers die zich schuldig maken aan het negeren van de richtlijnen, kunnen worden gestraft door faciliteitsbeperkende maatregelen als bedoeld in 1.5.

3.1 Respecteer je medeforummer/medemens
Dit is heel belangrijk. Realiseer je dat er een mens van vlees en bloed achter het scherm zit en dus meer is dan alleen een naam op jouw beeldscherm. Behandel jouw medeforummer, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Reageer inhoudelijk op hetgeen iemand schrijft en onderbouw jouw mening met argumenten, in plaats van op de persoon te spelen. Respecteer de mening van een ander en laat diegene in diens waarde.
Ook nieuwe members verdienen respect, dat hoeven ze niet te verdienen; dat behoren ze gewoon te krijgen. Dat ze nog niet weten hoe alles precies werkt (de ongeschreven regeltjes) kan je ze tot op een bepaalde hoogte niet kwalijk nemen; dat leer je door het te doen. Fouten hebben we ooit allemaal gemaakt; gun nieuwe forummers de kans om er wat van te leren in plaats van ze de grond in te boren. Als ze er door een onzorgvuldige voorbereiding een potje van maken, kan je in plaats van een terechtstelling op het forum, ook een mailtje sturen naar een moderator en kan de desbetreffende forumgebruiker worden aangesproken op zijn/haar gedrag.

3.2 Richtlijn voor een Onderwerp
Het onderwerp moet over autosnelwegen gaan of over aanverwante onderwerpen, zoals weginfrastructuur en mobiliteitsbeleid. Bepaal van tevoren goed in welk subforum je jouw bijdrage plaatst.
Als je een onderwerp wilt plaatsen kijk dan eerst even of het niet al bestaat en vraag je dan ook eens af of het wel interessant is voor anderen om te lezen.
Als je off-topic wilt kletsen, plaats je onderwerp dan in het Wegrestaurant.
Plaats niet hetzelfde bericht overal in verschillende subfora, in de hoop dat zoveel mogelijk medeforummers jouw bericht zullen lezen. Als jouw bericht echt de moeite waard is, vindt men het heus wel.

3.3 Richtlijn voor een Reactie
Reacties moeten bestaan uit meer dan alleen maar smileys of emoticons.
Korte meldingen zonder feitelijke inhoud worden niet gewaardeerd.
Wees on-topic. Wil je een afgeleide discussie beginnen, start dan een nieuw onderwerp..
Het forum is geen chatbox. Reageer daarom niet als een bezetene op alle berichten die er in een bepaald topic verschijnen. Probeer al die reacties te bundelen in één post en maak er geen tenniswedstrijd van...
Het 'omhoog kicken' van posts die door de autopruning dreigen te worden verwijderd, wordt niet op prijs gesteld.

3.4 Moderatoringreep
Moderatoren hebben het recht om individuele posts en complete draden te verplaatsen, verwijderen, te combineren of te sluiten, teneinde de discussie centraal te houden. Start geen discussie wanneer zij een dergelijke actie uitvoeren. Wellicht dat je beter jezelf kunt afvragen waarom ze het hebben moeten doen en wat jij eraan kunt doen om een dergelijke ingreep in de toekomst te voorkomen.

3.5 Voorkom auteursrechtelijke beschuldigingen
De forumgebruiker is ook in auteursrechtelijke zin zelf verantwoordelijk voor de in zijn/haar bericht openbaargemaakte c.q. gepubliceerde berichtinhoud. Teneinde beschuldigingen te voorkomen, is het goed als gebruiker de volgende regels met betrekking tot het citaatrecht in acht te nemen:
1. Als je een gedeelte van een nieuwsbericht citeert, geef dan ook in een eigen reactie aan wat jouw mening hieromtrent is;
2. Neem geen integrale lappen tekst vanuit nieuwsmedia over, het citaatrecht gaat ervan uit dat slechts datgene mag worden geciteerd wat redelijkerwijs noodzakelijk is om een polemiek over te kunnen voeren;
3. Als je een nieuwsbericht citeert, geef dan ook aan welk persorgaan de bron is, en vermeld ook de naam van de tekstschrijver, wanneer deze in de bron genoemd is;
4. Indien het nieuwsbericht direct op internet te vinden is, geef dan een directe deeplink naar de betreffende nieuwspagina op internet;
5. Als je een afbeelding tussen [img]-tags weergeeft waar mogelijk auteursrechten op gelden, zorg er dan voor dat je de afbeelding niet zelf opnieuw publiceert. Zet de originele bestandslocatie tussen de [img]tags. Als je een plaatje zelf host waarvan je zou kunnen weten dat er sprake is van (gebruik maken van) auteursrechtelijk beschermd materiaal, ook al is dat maar via een online file storageprovider (zoals imageshack), dan kan je auteursrechtelijke inbreuk worden verweten;
6. Als je een afbeelding tussen [img]-tags weergeeft waarvan de naam van de fotograaf je bekend is, noem de naam van deze fotograaf dan ook bij de foto.
Houdt er rekening mee dat de domeinhouder van Wegenforum.nl slechts optreedt aanbieder van een internetdienst, beschreven onder 1.1, en dat je daardoor zelf aansprakelijk bent voor op inhoud van je eigen bijdragen.

3.6 Gebruik zoveel mogelijk correct en leesbaar taalgebruik
Lees jouw post nog eens even rustig over voordat je hem plaatst. Een reactie gevuld met leestekens, spaties en hoofdletters ziet er al zoveel meer uitnodigend uit. Onzorgvuldige, onduidelijke en slordige posts roepen andere reacties op dan jij voor ogen hebt; namelijk de ergernis van jouw medeforummers.
Vermijd het reageren in enkel HOOFDLETTERS; dit staat op het net gelijk aan schreeuwen. (=HET NODELOOS GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS EN UITROEPTEKENS !!!!!!!!).
In dit Forum is Algemeen Nederlands, al dan niet in de Vlaamse tongval, de voertaal.

3.7 Niet schelden of vloeken en geen schuttingtaal gebruiken
Schelden is niet nodig; je kan immers je post nog even overlezen voordat je hem plaatst en dan is dat gevoel van onrechtvaardigheid en boosheid al een stuk gezakt. Probeer iemand met argumenten te overtuigen van diens ongelijk, niet door een paar gevatte scheldwoorden er doorheen te gooien. Vloeken getuigt van weinig respect naar je medeforummer; wees je er van bewust dat vloeken anderen (onbedoeld) erg kan kwetsen.
Ook zonder het gebruik van krachttermen kun je een standpunt duidelijk maken. Gebruik desnoods een paar *** als je het echt niet kunt laten.

3.8 Veroorzaak geen onrust in het forum
Lok geen conflicten uit. Niemand is er bij gebaat als een aantal forummers virtueel met elkaar op de vuist gaan. Speel dus niet op de persoon. Schelden is een teken van onmacht en zwakte. Negeer de forummer liever waar jij zo'n moeite mee hebt en tel eens wat vaker tot tien, voordat je jouw berichtje plaatst.
Plaats dus niet moedwillig bommetjes op het forum en denk na over wat je post en waarom. Ook zonder bewuste uitlokkingen is er voldoende actie op het forum.

3.9 Gebruik Persoonlijke berichten (PB) of email bij heftige meningsverschillen
Als je onenigheid hebt, of dreigt te krijgen met een van jouw medeforummers, wordt je vriendelijk verzocht dit niet op het forum uit te vechten. Probeer er samen uit te komen via mail of PB (desnoods ICQ/MSN). Het forum is een publieke ontmoetingsplaats en persoonlijke aangelegenheden van die aard horen daar niet thuis.