U-routes

Discussies over de bewegwijzering. Voor zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Over systeem, wegnummering, redesign, fouten, ANWB, Tebodin, etc.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21940
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: U-routes

Bericht door Wouter N14 » di 03 jul 2012, 15:55

Afrit9 schreef:Wordt dit project trouwens al landelijk uitgerold, of verkeert dit nog steeds in een pilotfase (getuige de verschillende, meestal afzichtelijke manieren van bewegwijzeren)?
Volgens is het al landelijk uitgerold.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 22889
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: U-routes

Bericht door harry » di 03 jul 2012, 18:22

^^ Net als NBA: eerst overal neerzetten en dan nadenken over de richtlijnen...
wegnummers.nl foto's van genummerde wegen (o.a. NBA) en van plaatsnaamborden
--Harry.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21940
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: U-routes

Bericht door Wouter N14 » di 03 jul 2012, 18:41

^^ (link bestaat weliswaar niet meer):
Wouter N14 schreef:** blaas - stof - kuch **

Hoewel al ruim twee jaar oud, is deze memo nog niet aan bod gekomen volgens mij. Best interessant!

Link naar het origineel van onderstaande.
ir. B.A. Schenk (RWS-AVV), 26 augustus 2005 schreef:
Bewegwijzering Uitwijkroutes
De standaardbewegwijzering is ingericht voor de situaties waarin de weg normaal beschikbaar is. Vaak zal dit het geval zijn maar helaas zijn er situaties dat dit niet het geval is. In gevallen dat er een incident op een autosnelweg (provinciale of gemeentelijke weg) is opgetreden, kan het voorkomen dat de gehele rijbaan moet worden afgesloten voor alle verkeer. Als zo’n situatie zich voor doet, is het in verband met bereikbaarheid en veiligheid zinvol om het verkeer van de snelweg (provinciale of gemeentelijke weg) af te leiden en om te leiden via een voorbereide, permanent aanwezige omleidingsroute, in deze notitie uitwijkroutes genoemd. In het verleden is naar dit soort uitwijkroutes onderzoek uitgevoerd. In deze notitie wordt niet ingegaan op de noodzaak van uitwijkroutes, noch aan de eisen waaraan dergelijke routes moeten voldoen. Er wordt alleen ingegaan op de wijze waarop een dergelijke uitwijkroute dient te worden bewegwijzerd.

Door TNO is in het kader van een praktijkproef van CAR (Coördinatie Alternatieve Routes) in Nijmegen een onderzoek naar de begrijpelijkheid van borden uitgevoerd1. De resultaten waren op zich positief, hoewel veel kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de wijze waarop een aantal aanduidingen was uitgevoerd. Nadrukkelijk positief is de integratie in bestaande bewegwijzering, als dit mogelijk is. Een negatief aspect daarvan is echter dat de aanduiding niet op voor de hand liggende plaatsen op de bewegwijzering werd geplakt, bijvoorbeeld achter plaatsnamen, waardoor verwarring met de kilometeraanduiding ontstond. Indien borden los van de bestaande bewegwijzering werden geplaatst, werden ze nogal eens over het hoofd gezien. Vastgesteld moet worden dat integratie wenselijk is maar in de praktijk nauwelijks toepasbaar is. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is als voorkeursvariant om de route integraal aan te geven onder gebruikmaking van het bestaande stramien van bewegwijzeringsborden uit de serie BEW 31-34 in deze notitie verder uitgewerkt als standaard aanduiding. In plaats van de figuratie in het witte vlak wordt een U met nummer geplaatst in een blauw veld. In onderstaand voorbeeld is dit U25.

Afbeelding

De bovenstaande voorbeelden zijn uitvoeringsvormen die op verschillende locaties worden toegepast. Het linker voorbeeld als besliswegwijzer op het beslispunt, het middelste bord voor een uitvoeger en het rechter bord als voorwegwijzer op enige afstand van het kruispunt.
Bij de verdere uitwerking dienen nog een paar kanttekeningen te worden geplaatst. Er moet voor gewaakt worden dat er niet twee routes in elkaars nabijheid hetzelfde cijfer krijgen. Ook mogen er geen conflicten ontstaan met omleidingsroutes bij WIU. Hoewel de kleuren van de borden (blauw/wit en geel/zwart) verschillen, kan het gebruik van gelijke cijfers voor de weggebruiker verwarrend zijn.
Verder wordt door TNO opgemerkt dat de weggebruiker eerder geneigd is een route op te merken als de lichtkrant (of het klapbord), die het begin van de route markeert, een bord toont dat overeen komt met de borden langs de weg. De uitvoer van dit voorstel kan praktische problemen met zich meebrengen, omdat de lichtkrant niet altijd voldoende mogelijkheden heeft, maar dat is gezien de verbeteringen die op dit vlak plaats hebben, van voorbijgaande aard. Dit vergt wel extra communicatie richting de weggebruikers.

Voor de duidelijke herkenbaarheid van het systeem is ervoor gekozen de borden als opzetborden op bestaande wegwijzers toe te passen.
1. De Uitwijkroute wordt aangeduid door de (hoofd)letter U, gevolgd door een cijfer (maximaal twee cijfers, zonder spatie). Bij de praktijkproef van TNO is vastgesteld dat de aanduiding met alleen cijfers werd verward met de kilometeraanduiding. De U staat voor Uitwijkroute.

Afbeelding

2. De aanduiding wordt op de bestaande bewegwijzering geïntegreerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bord uit de serie BEW 31-34, het bord wordt gepositioneerd als een soort ruiter bovenop het bestaande bord.

3. Indien de aanduidingen van de Uitwijkroute worden geïntegreerd binnen de bestaande bewegwijzering, dan wordt als veld met bies in de bestaande borden geplaatst. De aanduidingen dienen op een voorspelbare plaats op de bewegwijzering worden geplaatst, niet achter een andere verwijzing. In het laatste geval heeft het de voorkeur om de U-met-cijfer ter hoogte van de pijlen te plaatsen. Zie tekening hiernaast (U14). De kanttekening die bij deze oplossing moet worden geplaatst is dat de mogelijkheden voor integratie binnen bestaande borden zeer beperkt zijn. Deze oplossing is dan ook aangemerkt als minder wenselijk.

Afbeelding

4. Over het algemeen zal op de handwegwijzers op het OWN geen plaats zijn voor extra aanduidingen. In dit geval wordt eveneens gebruik gemaakt van de borden BEW 31-34. Aandachtspunt hierbij is de keuze van de plaatsing. De borden moeten, ook bij duisternis, voldoende opvallend zijn. Een ander aandachtspunt is de hoogte waarop het bord gehangen wordt.

Voor de plaatsing van de borden gelden de volgende uitgangspunten.
1. Op de autosnelweg worden geen borden geplaatst, behalve indien deze deel uitmaakt van de uitwijkroute. Het formaat van het U-bord dient dan wel te worden aangepast aan de formaten die voor dergelijke borden voor autosnelwegen gelden, zie bordenboek.

2. Op de afritten bij aansluitingen op de onderliggende weg worden zij geplaatst bovenop de voorwegwijzers, op een zelfde wijze als vergelijkbare bewegwijzering geplaatst als “niet-weggebonden restaurants”.

3. Op de (beslis)wegwijzers bij de aansluitingen worden zij op de masten waaraan de handwegwijzers zijn gemonteerd.

4. Op aansluitende trajecten van de gehele uitwijkroute worden borden geplaatst, op alle bewegwijzerde kruisingen op de uitwijkroute. Zij worden geplaatst op de constructies van de bewegwijzering op alle daarvoor in aanmerking komende borden, zowel op de voorwegwijzers als op de beslissingswegwijzers. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd is onder 2 en 3 aangegeven. Alle varianten van de hiervoor afgebeelde borden worden gebruikt, te weten voorwegwijzers op voorwegwijsborden, beslisborden op besliswegwijzers.

5. De Uitwijkroute eindigt bij de volgende aansluiting op de autosnelweg. Het einde van de route moet worden gemarkeerd met een “einde”-bord. Zie hiernaast. Het bord wordt normaliter met ebord met pijl verwijzend naar de oprit aangegeven. Indien de Uitwijkroute eindigt op een andere snelweg dan de oorspronkelijke, dan wordt de route beëindigd uitsluitend als een doeltreffende doelverwijzing (met bestemming én wegnummer) op deze aansluiting aanwezig is.

Afbeelding

6. Tussen twee aansluitingen zijn in beginsel meerdere routes mogelijk, een route links van de weg en een route rechts van de weg. Indien nodig worden deze beide aangegeven.

7. Voor de nummering van de Uitwijkroute in stroomopwaartse richting worden even nummers gehanteerd. M.a.w. uitwijkroutes voor HRR, in stroomafwaartse richting oneven nummers, voor de uitwijkroutes van HRL.

8. U-borden dienen behandeld te worden als reguliere verwijzingsborden. Dat wil zeggen dat zij worden afgeplakt als (een deel van) de route is gestremd, bijvoorbeeld als gevolg van werkzaamheden.

9. Aandachtspunt is de kans op verwarring als gevolg van omleidingen op het onderliggende wegennet. Overleg met deze wegbeheerders blijft van belang.

Indien de Uitwijkroute wordt gebruikt voor een regulier omleiding (WIU en dergelijke), dan dient op het eerste bord waarin de omleiding wordt gemeld een model van het U-bord te worden opgenomen.

Het Verkeerscentrum Nederland dient op de hoogte te zijn van de vaste uitwijkroutes en dient bij berichtgeving aan serviceproviders elke ingestelde U-route te melden.

Overigens: Een aantal aanbieders van routenavigatiesystemen heeft aangegeven dat zij de alternatieve routes willen opnemen in hun systemen.

Dynamisch instellen van de route \
Om sluipverkeer via de uitwijkroutes te voorkomen dient de bewegwijzering pas op de afrit te worden toegepast. De eerste verwijzing zal dus alleen bij het instellen van de uitwijkroute dienen te worden geplaatst. Dit is mogelijk door een mobiele lichtkrant te plaatsen of door het openen van zogenaamde klapborden. Nadeel van de mobiele lichtkrant is dat het tijd kost om die ter plaatse te krijgen, het voordeel is echter dat het zeer opvallend is en dat ook de reden van de ingestelde omleiding kan worden vermeld.
Nadeel van de klapborden is dat instellen eveneens tijd kost en dat deze na inzet gemakkelijk vergeten worden om te sluiten waardoor mogelijk (mede afhankelijk van aanvullende maatregelen) een bewegwijzerde sluiproute ontstaat. Tevens brengt dit een investering met zich mee.

N.B. In het kader van IM+ wordt nagedacht over de standaarduitrusting van de RWS dienstvoertuigen. Eén van de onderdelen daarin is het standaard aanbrengen van een auto-DRIP op de dienstvoertuigen van de spitsinspecteurs. Nadeel is dat hierop geen U-bord te tonen is.

Plaatsing bewegwijzering
Bewegwijzeringsborden vallen onder het begrip verkeerstekens als bedoeld in art 3 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Bewegwijzeringsborden zijn verkeersborden die overige informatie van belang voor het wegverkeer bevatten (artikel 4, 3e lid BABW).
Voor het aanbrengen van bewegwijzeringsborden is geen verkeersbesluit vereist.

Kosten bewegwijzering uitwijkroutes
Kosten van het voorgestelde bord incl. bevestigingsmiddelen excl. montage,
ca. € 50,00 per stuk excl. BTW. Het aantal borden per route is afhankelijk van lengte van de route en aantal kruisingen maar zal tussen de 4 à 10 stuks per route per richting bedragen. Voor een project als CAR A15 havengebied zijn dan al snel ca. 150 à 200 stuks borden benodigd. Hetgeen een investering vergt (excl. montage) van ca. € 7.500,00 à € 10.000,00 (excl. BTW).
De gebiedsgericht aanpak bij het project Coördinatie Alternatieve Routes resulteert in een gezamenlijk project van verschillende wegbeheerders, waarbij het gehele wegennet wordt betrokken. Doel is om in geval van stremmingen het verkeer tussen de locatie van de stremming en het volgende knooppunt in goede banen te leiden. Vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid kan tijdens het Gebiedsgericht Benutten (GGB)) project worden voorgesteld dat de wegbeheerders de kosten gezamenlijk dragen om zo ook het commitment bij betrokken organisaties te versterken. Wanneer vanuit het principe “de veroorzaker betaalt” wordt geredeneerd zou RWS in voorkomende gevallen kunnen overwegen de kosten voor eigen rekening te nemen onder de voorwaarde dat het beheer en onderhoud, na plaatsing, over gaat naar de desbetreffende wegbeheerder. Die zorgt vanuit zijn verantwoordelijkheid als beheerder van een deel van de weg voor het beheer en onderhoud van het wegmeubilair, waaronder de bewegwijzering.

Beheer en onderhoud
Artikel 16, 2e lid van de Wegenverkeerswet 1994 geeft aan de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, waarvoor geen verkeersbesluit is vereist, geschiedt door de zorg van het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg. Onder beheer wordt verstaan de zorg en verantwoordelijkheid voor de instandhouding en bruikbaarheid van de weg. Daarnaast geeft artikel 153 Wegenverkeerswet 1994 aan dat de kosten, verband houdende met het plaatsen en verwijderen van dergelijke verkeerstekens, voor rekening zijn van het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg. “Door de zorg van” betekent niet dat de wegbeheerder de borden zelf moet plaatsen, maar hij is wel verantwoordelijk voor de plaatsing. Immers, de bewegwijzering behoort tot het wegmeubilair en maakt onderdeel uit van de weg. De beheerder van de weg is ook beheerder/onderhoudsplichtige van het wegmeubilair.

Communicatie
Omdat het U-bord niet bekend is bij de weggebruikers gaat het onderdeel uitmaken van een landelijke voorlichtingscampagne van het project Fileproof. Daarnaast wordt de regionale dienst geadviseerd bij het beborden van de eerste route(s) een goede afweging te maken of en in welke mate aanvullende regionale communicatie gewenst is.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 31583
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: U-routes

Bericht door Palance » di 03 jul 2012, 18:45

Bij NBA kun je nog het nut aantonen, omdat bewegwijzering nodig blijft. Dat nut is er bij de U-routes volstrekt niet.
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18210
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: U-routes

Bericht door mavas » di 03 jul 2012, 19:41

Je kunt nog altijd de richtlijn Uitwijkroutes gratis downloaden van de CROW website, als je een account aanmaakt. Hier is de publicatie te vinden: https://www.crow.nl/nl/Publicaties/publ ... ode=D08-03
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18210
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: U-routes

Bericht door mavas » di 03 jul 2012, 19:59

Attietattie schreef:
Vinny schreef:Ik las inderdaad ook net in een andere draad dat U routes bij werkzaamheden niet gebruikt mogen worden.
Klopt. Ik heb het al enkele malen geprobeerd maar ik krijg het er niet door.
In de richtlijn staat zelfs dat het voor mag komen:
Richtlijn uitwijkroutes schreef:Indien een uitwijkroute gebruikt wordt als omleidingsroute in een werk in uitvoeringssituatie dan dient op de inleidende bebording van de omleiding het model van het desbetreffende U-bord te worden opgenomen.
Zie ook document hierboven.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: U-routes

Bericht door Rein » di 03 jul 2012, 20:28

Trouwens, bij werkzaamheden in de Zeeburgertunnel wordt wel degelijk een U route gebruikt. Bij afrit 14 van de A10 staan heel vaak borden met verwijzingen naar de te volgen U route. Hoezo consequent?

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 14371
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: U-routes

Bericht door Attietattie » di 03 jul 2012, 20:31

mavas schreef:In de richtlijn staat zelfs dat het voor mag komen:
Nou breekt mijn klomp. En het documentje bestaat ook al eventjes zo te zien. :dontknow:
Rein schreef:Trouwens, bij werkzaamheden in de Zeeburgertunnel wordt wel degelijk een U route gebruikt. Bij afrit 14 van de A10 staan heel vaak borden met verwijzingen naar de te volgen U route. Hoezo consequent?
De eerste keer dat ik een U-route heb willen toepassen, was bij werkzaamheden bij de Zeeburgertunnel. Nee hoor, mocht niet... Schiet mij maar lek.
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: U-routes

Bericht door Rein » di 03 jul 2012, 21:01

Gisterochtend stond er zelfs nog een bord bij de afrit op de buitenring, wellicht staat hij er nog....

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: U-routes

Bericht door Rein » do 05 jul 2012, 9:23

En hij stond er inderdaad nog. Helaas is de foto een beetje matig (en is de U net uit beeld) vanwege een auto die er net voorlangs reed.

Afbeelding

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 31583
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: U-routes

Bericht door Palance » do 05 jul 2012, 10:49

Jaja, een foto waar het bord 'toevallig' niet op te zien is. En nu moeten we je geloven? :hap:
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: U-routes

Bericht door Rein » do 05 jul 2012, 10:54

Morgen wellicht een nieuwe poging .......

Het is daar 's morgens een beetje druk, dus lastig zat om een 'vrij' plaatje te schieten.

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: U-routes

Bericht door Rein » vr 06 jul 2012, 8:43

Palance, beter zo?

Afbeelding

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 31583
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: U-routes

Bericht door Palance » vr 06 jul 2012, 8:52

Je krijgt het voordeel van de twijfel :hap:
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Groningen
expressweg
Berichten: 3808
Lid geworden op: vr 03 sep 2010, 13:22
Locatie: Zwolle

Re: U-routes

Bericht door Groningen » zo 08 jul 2012, 17:25

Van het zo ophangen van U-routebordjes krullen je de tenen toch ook in de schoenen. Geen gezicht...

Gebruikersavatar
Vahalis
autoweg
Berichten: 1133
Lid geworden op: ma 11 jun 2012, 10:10
Locatie: 030

Re: U-routes

Bericht door Vahalis » wo 11 jul 2012, 21:49

Mede naar aanleiding van dit draadje.

Ik zie nu U15 in de stad Utrecht. Op het Westplein voor verkeer van de Daalsetunnel/Vleutenseweg, linksaf de Croeselaan op, vervolgens rechts de Van Zijstweg op. Een eindebordje zag ik bij de oprit Jaarbeurs A12 richting Den Haag.

Het nut ontgaat mij volkomen. Bij calamiteiten op de snelwegen rond Utrecht loopt gewoonlijk het verkeer in de stad ook volkomen vast door zoekers naar een alternatieve route. Ook staat de Van Zijstweg op de nominatie om op de schop te gaan.

Verder is het volgens mij nog altijd zo dat in de plannen van het stationsgebied de Croeselaan ter hoogte van het JaarBeursplein wordt afgesloten, zodat doorgaand verkeer nier meer mogelijk is.

Gebruikersavatar
Willem
2x4 autosnelweg
Berichten: 10944
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:46
Locatie: Delft

Re: U-routes

Bericht door Willem » wo 11 jul 2012, 23:25

Als je echt al het verkeer van de A12 via het Westplein en de Daalsetunnel gaat sturen weet je zeker dat het een zooitje gaat worden en de stad helemaal vast gaat staan met auto's. Zo'n route geeft alllen maar aan dat vanachter een bureau verzonnen is zonder na te denken over de gevolgen ervan.

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18263
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: U-routes

Bericht door boe! » ma 16 jul 2012, 15:40

U-route bij werkzaamheden.

Afbeelding

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 14371
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: U-routes

Bericht door Attietattie » ma 16 jul 2012, 15:41

Schiet mij maar lek...
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18210
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: U-routes

Bericht door mavas » ma 16 jul 2012, 17:04

^^ Die foto kun je mooi indienen bij de dienstkring, kijken wat ze daarop te zegggen hebben.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 14371
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: U-routes

Bericht door Attietattie » ma 16 jul 2012, 17:13

^^ Dat komt me nu, tactisch gezien niet zo goed uit. :dyn_hyp:

Maar dat pak ik inderdaad nog wel een keer op.
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 31583
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: U-routes

Bericht door Palance » wo 29 aug 2012, 20:00

U-routes hebben weinig zin als je het gras niet maait: (en afstandsaanduidingen ook niet altijd)

3 maart 2009
Afbeelding

28 augustus 2012
Afbeelding
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 18062
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: U-routes

Bericht door Snelwegfreak » wo 29 aug 2012, 20:01

Ze hebben in ieder geval wel het doelenbord een schoonmaakbeurt gegeven.
Enne gojje mins blieft altied leave.

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 22889
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: U-routes

Bericht door harry » wo 29 aug 2012, 22:15

De andere kant op was het niet veel beter:
Afbeelding
(En dan heb ik het over het gras, niet over de redesign :) )
wegnummers.nl foto's van genummerde wegen (o.a. NBA) en van plaatsnaamborden
--Harry.

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 22889
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: U-routes

Bericht door harry » wo 29 aug 2012, 22:37

Over Zeeland gesproken: men is langs de nieuwe N57 op Walcheren driftig begonnen U-routebordjes te plaatsen (tot in Noord-Beveland toe).
In de spoiler een paar voorbeelden.
SPOILER: TOON

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
En de al genoemde U15 op Kanaleneiland in Utrecht:
SPOILER: TOON

Afbeelding
wegnummers.nl foto's van genummerde wegen (o.a. NBA) en van plaatsnaamborden
--Harry.

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 31583
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: U-routes

Bericht door Palance » do 30 aug 2012, 6:42

3 maart 2009
Afbeelding
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Gaiajohan
autoweg
Berichten: 1030
Lid geworden op: zo 10 jul 2011, 23:25

Re: U-routes

Bericht door Gaiajohan » do 27 sep 2012, 11:05

Liefhebbers van U-borden verenigt u!
http://goo.gl/maps/N6pEM

Ga 1 stapje richting Zuidhorn om te zien hoe clean het er eerst uitzag.. :facepalm:
Duurzaam Veilig: Doar wor je kregel van!

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 14371
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: U-routes

Bericht door Attietattie » do 27 sep 2012, 11:09

Vahalis schreef:Mede naar aanleiding van dit draadje.

Ik zie nu U15 in de stad Utrecht. Op het Westplein voor verkeer van de Daalsetunnel/Vleutenseweg, linksaf de Croeselaan op, vervolgens rechts de Van Zijstweg op. Een eindebordje zag ik bij de oprit Jaarbeurs A12 richting Den Haag.

Het nut ontgaat mij volkomen. Bij calamiteiten op de snelwegen rond Utrecht loopt gewoonlijk het verkeer in de stad ook volkomen vast door zoekers naar een alternatieve route. Ook staat de Van Zijstweg op de nominatie om op de schop te gaan.

Verder is het volgens mij nog altijd zo dat in de plannen van het stationsgebied de Croeselaan ter hoogte van het JaarBeursplein wordt afgesloten, zodat doorgaand verkeer nier meer mogelijk is.
Overdag zal deze U-route tijdelijk niet meer gebruikt worden in verband met de werkzaamheden op de Croeselaan.
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Gebruikersavatar
Vahalis
autoweg
Berichten: 1133
Lid geworden op: ma 11 jun 2012, 10:10
Locatie: 030

Re: U-routes

Bericht door Vahalis » do 27 sep 2012, 13:52

^^ Weer jij waar het begin van deze route is?

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 14371
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: U-routes

Bericht door Attietattie » do 27 sep 2012, 15:08

Volgens mij net na de tunnel. Daar staat een DRIP en die kan de route starten. Houden me ten goede: ik kan abuis zijn want zo goed heb ik niet opgelet tijdens een overleg daarover. :dyn_hyp:
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje