Afkortingen op dit forum (verkeersgerelateerd)

De FORUMREGELS, en opmerkingen over dit forum

Moderator: Moderatoren

Forumbeheer
dorpsstraat
Berichten: 121
Lid geworden op: vr 01 feb 2008, 16:56

Afkortingen op dit forum (verkeersgerelateerd)

Bericht door Forumbeheer » di 15 mei 2007, 21:06

Dit is een draad bedoeld als naslagwerk. Hij wordt door moderatoren aangepast, indien nodig.
Gewone gebruikers kunnen hier niet in posten.
Weet je een andere afkorting ? PB een van de beheerders (captain007 of Mark)


A
AB - Asfaltbeton (B)
AHOB - Automatische Halve Overweg Bomen - type overweginstallatie (NL)
AI - Afdeling Infrastructuur (B - Vlaanderen) [nieuwe naam voor AWV]
AID - Automatische Incident Detectie - Systeem wat waarschuwt voor een filestaart via de signaalgevers boven de weg.
AKI - Automatische Knipperlicht Installatie - type overweginstallatie (NL)
ANWB - Nederlandse Toeristenbond; bewegwijzeringsbedrijf
AVV - Adviesdienst Verkeer en Vervoer (Rijkswaterstaat, NL)
AWV - Administratie Wegen en Verkeer (B - Vlaanderen) [veranderd in AI]
asw - alleen op dit forum gebruikte afkorting voor autosnelweg
aw - alleen op dit forum gebruikte afkorting voor autoweg

B
BAB - BundesAutoBahn (D)
BABW - Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (NL)
Barro = Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening
bibeko - Binnen de Bebouwde Kom
BPM - Belasting op Personenauto's en Motorrijwielen (NL)
BPS - Beschrijving Plaatsbepalend Systeem - RWS-systeem codering weglocatie
bubeko - Buiten de Bebouwde Kom
BVOM - Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (NL)

C
Cado - Calamiteitendoorsteek
Cc - RWS-Cc - Highway Gothic lettertype voor Nederlandse wegwijzers, afgeleid van FHWA Interstate Series C
CC - Control City - Hoofddoel aangegeven op bewegwijzering. Meestal de volgende grote stad langs de weg.
C.C. - Cruisecontrol
COW - Commissie Overleg Waterstaatswerken
CROW - Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Weg- en waterbouw en verkeerstechniek

D
DAB - Dicht Asfalt Beton
Dd - RWS-Dd - Highway Gothic lettertype voor Nederlandse wegwijzers, afgeleid van FHWA Interstate Series D (Modified)
DGB - Directoraat Generaal Bereikbaarheid (Ministerie I&M, NL)
DGP - vroeger Directoraat Generaal Personenvervoer (Ministerie V&W, NL)
DGR - Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (Ministerie I&M, NL)
DGTL - vroeger Directoraat Goederenvervoer, Transport en Luchtvaart (Ministerie V&W, NL)
DIN1451 - Lettertype Duitse en Tsjechische bewegwijzering (DIN = Deutsche Industrie Norm)
DRIP - Dynamisch Route Informatie Paneel
DV - Duurzaam Veilig (NL)
DVM - Dynamisch VerkeersManagement
DWW - Dienst Weg- en Waterbouw (Rijkswaterstaat, NL)

E
Ee - RWS-Ee - Highway Gothic lettertype voor Nederlandse wegwijzers, afgeleid van FHWA Interstate Series E (Modified)
EHK - Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken
ETW - Erftoegangsweg, laagste wegcategroie

F
FES - Fonds Economische Structuurversterking - dit fonds draagt vaak bij aan infrastructurele investeringen

G
GGA/GGB - GebiedsGerichte Aanpak / Benutting
GOW - Gebiedsontsluitingsweg, middelste wegcategorie
GOP - Geregelde oversteekplaats, ofwel een VOP met verkeerslichten
GRIP - Grafisch Route Informatie Paneel
GVVP - Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan

H
HDI - HoofdrijbaanDoseringsInstallatie (TDI voor een hoofdrijbaan)
hmp - hectometerpaal
HWN - Hoofdwegennet

I
I&M - Ministerie van Infrastructuur en Milieu (opvolger van V&W en VROM)
I/C - Verhouding tussen Intensiteit en Capaciteit; maat voor de doorstroming
ISA - Intelligente SnelheidsAanpassing
ITS - Intelligent Transport Systems

J

K
KLPD - Korps Landelijke Politie Diensten, thans opgegaan in de Nationale Politie
KP (ook wel knp. of kpt.) - Knooppunt

L

M
MER - Milieueffectrapport (nota)
m.e.r. - milieueffectrapportage (procedure)
MIT - Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (NL)
MIRT - Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (NL)
MRB - Motorrijtuigenbelasting (NL)
MTM - Motorway Taffic Management systeem (Nederlandse systeem voor verkeerssignalering)

N
NBA - Alleen op dit forum gebruikte afkorting "Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen"
NBd - Nationale Bewegwijzeringsdienst
NEN = Nederlandse Norm, wordt ook gebruikt als aanduiding van het Nederlands Normalisatie-instituut
NIMBY's - Not In My BackYard - Klagers over (infrastructuur) projecten in hun nabije omgeving.
NOA - Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NL, vanaf 2007)
NoMo - Nota Mobiliteit (beleidsnota; NL)
NMBS - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (B)
NS - Nederlandse Spoorwegen (NL)
NVVP - Procedureel ontspoorde opvolger van het SVV-2. Niet aangenomen, en vervangen door NoMo.

O
OFOS - Opgeblazen FietsOpstelStrook
OM - Openbaar Ministerie (NL)
OTB - Ontwerp Tracé Besluit
OvJ - Officier van Justitie (NL)
Ow - Omgevingswet
OWN - Onderliggend Wegennet

P
PIP - Provinciaal InpassingsPlan
POP - Provinciaal OmgevingsPlan/OntwikkelingsPlan
PKB - Planologische Kern Beslissing (NL); afgeschaft met de nieuwe Wro
PWS - Provinciale Waterstaat (bestaat niet meer - opgegaan in provincies)

Q

R
RFP - remote focal point - Doel op wegwijzers dat voorbij de control city ligt. In Nederland meestal het einddoel van de weg.
RO - Ruimtelijke Ordening
ROA - Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (NL, tot 2007)
RONA - Richtlijnen voor het Ontwerp van Niet-Autosnelwegen (NL, tot 2005)
ROV - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (NL)
RPD - RijksPlanologische Dienst (NL)
RvS - Raad van State
RVV - Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (NL, 1990)
RVVP - Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
rw - rijksweg
RWP - RijksWegenPlan (NL, tot 1985)
RWS - Rijkswaterstaat (NL)

S
SMA - Steen Mastiek Asfalt (NL) / Split Mastiek Asfalt (B)
SNV - Lettertype bewegwijzering in België, Zwitserland en voorm. Joegoslavië (SNV = Schweizerischer Normen-Vereinigung)
SVIR - Structuurschema Verkeer Infrastructuur en Ruimte
SVV - Structuurschema Verkeer en Vervoer - vroegere beleidsnota
SWAB - Samen Werken Aan Bereikbaarheid (NL, jaren '90)
SW - Stroomweg, hoogste wegcategorie
SWN - Stedelijk wegennet
SWOV - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (NL)

T
TB - TracéBesluit
TC - trajectcontrole
TDI - ToeritDoseringsInstallatie - de complete installatie van een toeritdosering
TN/MER - Trajectnota/milieueffectrapportage
TOTSO - turn off to stay on - Een wegnummer dat afbuigt terwijl de weg zelf rechtdoorloopt. Letterlijk: je moet afslaan om op dezelfde weg te blijven.
TR - Technische Recherche (politie, doet onderzoek na zware ongevallen)
Tw - Tracéwet (NL)

U
Uu - ANWB-Uu - Voormalig lettertype "Redesign"/Unger voor Nederlandse wegwijzers

V
V&W - Ministerie van Verkeer en Waterstaat (NL), onderdeel geworden van het Ministerie van I&M
Vmax - Maximumsnelheid
Vo - Ontwerpsnelheid
V85 - Snelheid waaraan 85% van de weggebruikers zich houdt - maat voor de verkeersveiligheid
VMS - Variable Message Sign - Bord dat diverse boodschappen kan laten zien.
VOP - Voetgangersoversteekplaats
VRI - VerkeersRegelInstallatie; de hele installatie van verkeerslichten inclusief de regelkast (NL)
VROM - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (NL)
VVN - Veilig Verkeer Nederland
VZP - Verzorgingsplaats

W
WAHV - Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (NL, ook bekend als de "Wet Mulder")
WBM - Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit (NL, kilometerheffingswet)
WBR - Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken (NL)
Wgh - Wet geluidhinder (NL)
Wmb - Wet milieubeheer (NL)
WOB - Wet Openbaarheid van Bestuur (NL)
Wro - Wet op de ruimtelijke ordening
WVW - WegenVerkeersWet (NL)
W+ - Wegkenmerken Plus (NL, AVV)

X

Y

Z
ZOA - Zeer Open Asfalt (B)
ZOAB - Zeer Open Asfalt Beton (NL)
ZSM - Zichtbaar, Slim, Meetbaar (versnellingsprogramma fileaanpak (NL))